RENOVERING


Allmänna regler

Som ägare av en bostadsrätt är det din skyldighet att på egen bekostnad hålla lägenheten och tillhörande utrymmen såsom balkong och uteplats i gott skick. Vissa saker som exempelvis måla om, tapetsera eller byta golv kan du ordna med utan styrelsens tillstånd, men vissa saker kräver styrelsens godkännande innan renoveringen kan påbörjas. Om du vill utföra renovering som kräver styrelsens tillstånd, ladda ner blanketten "Ansökan Renovering", fyll i den och lämna i styrelsens brevlåda så behandlar vi den på kommande styrelsemöte.


Styrelsens tillstånd

För vissa ändringar i din bostadsrätt krävs styrelsens tillstånd innan förändringen genomförs, (Bostadsrättslagen 7 kap 7 §). Styrelsens tillstånd krävs för följande ingrepp/renovering:

 

-        Ingrepp i bärande konstruktion, exempelvis nedmontering/flytt av vägg. Det är inte alltid lätt för vare sig den enskilda medlemmen eller styrelsen att avgöra om en konstruktion är bärande eller ej. Då osäkerhet råder begär styrelsen in ett utlåtande från behörig fackman, medlemmen står för kostnaden. Inget utlåtande beställs innan medlemmen accepterat offererat pris.

-        Ändringar i befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten. Med det avses exempelvis installation, renovering eller förflyttning av rör, element, avlopp i tvättstuga, badrum eller kök.

-        Ändringar av elledningar kan kräva tillstånd om det är fråga om sådana ledningar som föreningen svarar för, dvs. ledningar som föreningen försett lägenheten med och som tjänar fler än en lägenhet.

-        Annan väsentlig förändring av lägenheten. Det kan exempelvis gälla ändring av lägenhetens karaktärsdrag såsom ändrad planlösning.

 

Ansökan om renovering ska inkomma till styrelsen i så pass god tid att styrelsen hinner behandla ansökan på styrelsemöte innan renoveringen påbörjas. Se kalendarium med mötestider på hemsidan. Renoveringsarbetet får ej påbörjas utan Styrelsens medgivande.

 

Fackmannamässigt utfört

Renovering och ombyggnad ska utföras enligt svenska byggnormer på ett fackmannamässigt sätt. Det är ert ansvar som bostadsrättsinnehavare att se till att önskad entreprenör har de certifieringar som krävs. Ombyggnad eller andra ingrepp i ledningar för avlopp, värme, vatten och el får endast utföras av behörig fackman. Det är även ditt ansvar att undersöka om bygganmälan behöver göras. Om bygglov krävs ska beviljat bygglov bifogas ansökan.

 

Vid renovering av våtrum har ni ansvar över att säkerställa att entreprenören ni önskar att anlita är gvk-auktoriserad. Det innebär att entreprenören har aktuell kompetens och installerar badrum på ett fackmannamässigt sätt enligt gällande branschregler. Exempelvis Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BKR), samt råd och anvisningar för Säkra våtrum enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK) och Måleribranschens våtrumskontroll (MVK). Vid om- och nydragning av rör bör kvalitetsdokument enligt Säker Vatten krävas.

 

När ni säkerställt ovan önskar styrelsen kopia på skiss/ritning på önskad förändring. Styrelsen vill även ha en kopia på företagets våtrumscertifikat. Om ansökan beviljas vill styrelsen efter att renoveringen är klar att ni begär ett våtrumsintyg från entreprenören. Våtrumsintyget är ett kvalitetsdokument som visar att badrummet är fackmannamässigt installerat. Originalet sparar ni i er lägenhetspärm och en kopia mailas till styrelsen för arkivering. Försäkringsbolag har ofta krav på att certifikat finns för att omfatta eventuella skador som kan uppstå. Kontrollera gärna med ditt försäkringsbolag vad som gäller.

  

Vattenavstängning

Eventuell vattenavstängning ombesörjes av behörig fackman. Medlemmen ansvarar för att avisera medlemmar i berörda trappuppgångar. Styrelsen bör meddelas senast två veckor innan planerad vattenavstängning och övriga medlemmar en vecka innan.

 

Övrigt

Föreningens trivselregler ska följas.

 

Buller ska så långt det är möjligt minimeras och koncentreras till så få tillfällen som möjligt. Renovering som innebär buller eller för grannar störande ljud får enbart ske mellan kl. 08.00 och 20.00 på vardagar samt mellan kl. 10.00 och 18.00 på helger.  Informera gärna era grannar.

 

Det är medlemmen som ansvarar för att byggavfall forslas bort. Avfall får inte läggas i föreningens soprum och inte heller belamra gemensamma utrymmen, som trapphus, garage, källargångar, vind eller innergård. Trapphuset ska städas dagligen vid nedsmutsning.

 

Vi ber er att notera att ni som medlem ansvarar för eventuella skador som på grund av ombyggnationen drabbar annan lägenhet. 

 

Blankett för nedladdning: Ansökan renovering

 
stäng